Ɛyɛ Yesu N’adom ara kwa

Verse 1

Ɛyɛ Yesu N’adom ara kwa
N’ama mete sɛnea mete yi
Ɔde Ne mogya n’ atɔ me
Ama manya me fawohodi

Verse 2

Ɛyɛ Yesu mpatawu no,
N’aka me ne Nyame abom
M’anya N’abagye mu bembu
ɛne N’adom ngosra mu dom

Verse 3

Ɛyɛ Yesu N’asɔre mu tum’
N’ama me ne No bom te ase;
Ne nkonimdi tumi no mu
N’ama makyɛn nkonimdifo

Verse 4

Ɛyɛ Yesu N’adom mu nkwa
N’ɛresiesie me daa nyinaa
Na m’adu Ne pɛyɛ ‘mudi m’
Na m’asɛ Ne daapem ahenni

Verse 5

Awurade Yesu ne me nkwa;
Mete ase a, mete ma No
Mewu nso a, meyɛ Ne de
Mɛsɛ N’anuonyam Nyame su

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.